“Een team is een groep van mensen die samen werken aan een gezamenlijk resultaat, en hierbij onderling afhankelijk zijn. Teams hebben een gelimiteerde omvang, er is sprake van taak- en rolverdeling op basis van competenties, en er vindt geregeld interactie en uitwisseling van informatie en energie plaats. Daarnaast functioneert een team als een ‘systeem’ en heeft het binnengrenzen tussen de teamleden onderling en buitengrenzen met andere teams.

 

Voorwaarden voor succes

lencioniBinnen elk team, groot, klein, tijdelijk of permanent, formeel of informeel, functioneel of cross-functioneel gelden een aantal voorwaarden voor succes: vertrouwen, helderheid over het gezamenlijke resultaat en de kaders, de bereidheid en het vermogen tot constructieve conflicten, commitment aan gedeelde doelen en afspraken en de verantwoordelijkheid voor gemaakte afspraken.

De basis, vertrouwen, bestaat zowel uit zelfvertrouwen als uit onderling vertrouwen en vertrouwen in de organisatie, en vraagt om voldoende kennis, vakmanschap, een veilige leeromgeving en een cultuur waarin fouten gemaakt mogen worden.

 

Bovenstroom en onderstroom

Teamcoaching gaat bij ons over bovenstroom én over onderstroom; het gaat om de wisselwerking tussen doelen, resultaten, waarden, vooronderstellingen en drijfveren, en de actie en interactie die daaruit voortkomt. Wat is het doel, wat is de bedoeling, en hoe passen acties bij doel, bedoeling en waarden?

Teamcoaching vraagt om een resultaatgerichte benadering, waarin wordt gekeken naar de huidige en de gewenste situatie, de hindernissen, de context, de al ondernomen actie, en naar mogelijk nog te nemen acties. Het team moet eigenaar worden van zowel het probleem als de te nemen stappen.

Met teamcoaching besteden wij op basis van een gezamenlijk doel aandacht aan het ontdekken en benutten van krachten binnen het team en daarbuiten. We leggen de verschillen tussen mensen bloot en waarderen deze verschillen. Hierdoor worden mensen in staat gesteld om hun talenten optimaal te ontplooien en hun kansen te benutten.

Vanuit de gezamenlijke visie en gedeelde waarden worden de doelstellingen en processen van de organisatie, van het team en van de individuele medewerkers met elkaar in overeenstemming; we leggen expliciet de verbinding tussen individuele- en team en organisatiedoelen in het dagelijkse werk. Het is onze ambitie om betrokkenen in en mét hun werkomgeving in beweging te brengen, geënt op individuele ontwikkel- en prestatiebehoeftes, en altijd verbonden met concrete verbeterslagen gericht op de ontwikkelopgave.

Doen wat nodig is

Teamcoaching omvat allerlei vormen van begeleiding, en vraagt om situationeel coachen: Afhankelijk van de situatie kan teamcoaching soms gaan om informeren en instrueren, soms om begeleiden vanuit inhoudelijke deskundigheid, en van daaruit oordelen en analyseren, op andere momenten vraagt de situatie om ondersteuning bij het oplossen van vraagstukken, om inzetten van verbetermethodes, of net om begeleiden van teaminteractie en teamvolwassenheid.

Wij geloven in dynamisch co-creëren: we bouwen samen aan het ontwikkeltraject dat het team helpt om de doelen te behalen. De eerste stap daarin is het samen creëren van een veilig leerklimaat. We nemen waar nodig invloed en we houden rekening met de dynamiek van de omgeving. We werken samen op basis van gelijkwaardigheid. We stimuleren verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces, het proces van het team en de te behalen doelen. Wij tonen moed: we spreken uit wat gezegd moet worden en wat we nodig hebben.

En dan?

Teamcoaching is een middel, geen doel. Wij denken graag met je mee hoe je jullie doel kunt bereiken, en hoe coaching, intervisie, of training daarbij kan helpen. Bel gerust voor meer informatie.